Login Register
Hotline: 02-626-5999

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น 

ในการสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับทาง FDI Recruitment หากคุณมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การสัมภาษณ์ภาษาญีปุ่นเป็นหนึ่งในขั้นตอน เพื่อจัดสรรหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในเบื้องต้น อาทิ เช่น ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น, Sales Codinator , Sales Co , Admin, Engineer ฯลฯ

 ก่อนบริษัจัดหางาน FDI Recruitment จะส่งประวัติไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทต้นสังกัด จะมีการประเมินทักษะโดยมีเกณฑ์จากเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นเป็นคนประเมิน 

ดังนั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ การเตรียมตัวและรู้แนวทางคำถามที่มักจะพบในการสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะทางบริษัทต้นสังกัด คัดกรองเบื้องต้นจากการผลการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ 


5 คำถามเบื้องต้นที่มักจะพบบ่อยๆในการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment 

(ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น จะมีการทดสอบสกิลภาษาญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์)

1)自己紹介 (แนะนำตัว)

ในทุกๆการสัมภาษณ์ต้องมีการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น ในการแนะนำตัวนั้นควรจะไหลลื่นไม่มีสะดุดเพราะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลเอง เช่น ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทย สถานที่ทำงานที่เป็นภาษาไทยหรือแม้แต่ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นภาษาไทย ถ้าหากไม่คล่องหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเข้าใจยากมากขึ้น

 

2)日本語能力試験は何級ですか。(ระดับทักษะทางภาษาญี่ปุ่น)

ผู้สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นบางท่านอาจใช้คำว่า N1-N5 แต่ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า 級 มากกว่า ซึ่งระดับก็เรียงเหมือนกันกับ N เช่น N3 = 3級

 

3)______の長所と短所はなんですか。(ข้อดี-ข้อเสีย)

เป็นหนึ่งในคำถามการประเมินความสามารถ ถ้าหากเตรียมตัวมาดี มีความคล่องไม่สะดุด ระดับการประเมินก็อาจจะสูงขึ้น แนะนำสำหรับการบอกข้อเสียของตัวเอง ควรบอกแนวทางการแก้ไขข้อเสียของตัวเองด้วย

 

4)どんな仕事を探していますか。(งานประเภทไหนที่กำลังมองหา)

สำหรับคำถามนี้เป็นการถามเพื่อให้ทาง FDI Recruitment สามารถจัดสรรงานที่เหมาะสมกับตัวผู้สมัครได้ตรงกับความต้องการ ควรแจ้งให้ชัดเจนเรื่องตำแหน่งหรือสิ่งที่ต้องการทำในการทำงาน ถ้าหากแจ้งว่าอยากทำตำแหน่งล่ามควรบอกรายละเอียดด้วยว่าเป็นตำแหน่งล่ามประเภทอะไร เช่น ตำแหน่งล่ามโรงงาน ตำแหน่งล่ามในโรงพยาบาล เป็นต้น

 

5)希望のロケーションはどこですか。(สถานที่ทำงานที่ต้องการ)

ควรบอกรายละเอียดสถานที่ที่สามารถไปทำงานหรือมีความประสงค์ในการทำงานในสถานที่นั้นๆ เพื่อให้ทาง FDI Recruitment จัดสรรหางานที่เหมาะสมกับความสะดวกในการทำงานของผู้สมัคร

เพื่อการเตรียมตัวให้มีประสิทธิภาพ ทาง FDI Recruitment ได้จัดทำคำศัพท์ภาษาญีปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการทำงานในบริษัทและธุรกิจต่างๆเพื่อให้ผู้สมัครได้เตรียมพร้อมหรือเลือกใช้คำศัพท์ในการสัมภาษณ์ได้เหมาะสมและหลากหลายขึ้น สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้  คลิ๊กเพื่อดาวโหลดคำศัพท์

สุดท้ายทาง FDI Recruitment มีความยินดีและพร้อมที่จะจัดสรรหางานที่เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านเพื่อความพึงพอใจและทำงานอย่างมีความสุข

 

สนใจฝากประวัติหางานได้ที่

ฝากประวัติหางานล่ามทั่วประเทศกับ FDI Recruitment ได้เลย คลิ๊กที่นี้ เพื่อฝากประวัติหางาน 

หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ infojob@fdirecruit.co.th


คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้ในการสัมภาษณ์งาน

No.(品詞) ประเภท単語 คำศัพท์読み方 วิธีการอ่าน意味 ความหมาย例文 ประโยคตัวอย่าง
หมวดที่ 1 การหางาน (就職)
1(名)求人きゅうじんการรับสมัคร
求人広告には「女性を求む」とはっきり書かれていた。
2(名)求人広告きゅうじんこうこくประกาศรับสมัคร
求人広告には「男性を求む」とはっきり書かれていた。
3(名)志望「する」しぼう「する」ความประสงค์彼女はデザイナー志望だ。
4(名)志望校しぼうこうสถาบันที่อยากเข้า
志望校に合格するように努力した。
5(名)第一志望だいいちしぼうบริษัทหรือสถานศึกษาที่อยากเข้ามากที่สุด
私は第一志望の高校に合格したい。
6(名)
エントリー「する」
การสมัคร
12歳から18歳にわたる多くの少年少女がコンテストにエントリーした。
7(動)携わるたずさわるมีส่วนร่วม福祉の仕事に携わりたい。
8(名)生かすいかすใช้ให้เป็นประโยชน์専門が生かせる仕事をしたい。
9(名)貴社きしゃบริษัทคุณ (ภาษาเขียน)貴社に伺いしたいと思います。
10(名)御社おんしゃบริษัทคุณ (ภาษาพูด)
御社のお考えを先におっしゃってください。
11(名)弊社弊社บริษัทเรา弊社の製品のご説明
12(名)動機どうきแรงจูงใจうーん、動機がないんだよな。
13(名)志望動機しぼうどうきแรงจูงใจที่อยากเข้า (ทำงาน)志望動機は何ですか?
14(名)熱意ねついความกระตือรือร้น
面接では入社したいという熱意を見せた。
15(名)学歴がくれきประวัติการศึกษา
給料は、経験と学歴に基づいて決まります。
16(名)高学歴こうがくれきวุฒิการศึกษาสูง彼女は高学歴だ。
17(名)不問ふもんไม่ต้องมี… / ไม่สนใจ…..
求人広告に経験不問と書いてある。
18(名)制限「する」せいげん「する」การจำกัด
求人広告に年齢の制限は書いていない。
19(名)速度制限そくどせいげんจำกัดความเร็วその車は制限速度を越している。
20(名)人数制限にんずうせいげんจำกััดจำนวนคน登録人数に制限はない。
21(名)学歴不問がくれきふもんไม่่สนใจประวัติการศึกษา
「学歴不問」とは、応募や採用の際に学歴を一切問わないことを意味します。
22(名)年齢不問ねんれいふもんไม่จำกัดอายุ
(求人広告などで)年齢は問わない、何歳でもかまわないということ。
23(名)性別不問せいべつふもんไม่จำกััดเพศ
【無資格・未経験もOK!学歴・経験・性別不問】◆平均年齢28歳!
24(名)特技とくぎความสามารถพิเศษ私には際立った特技はない。
25(名)強調「する」きょうちょう「する」การประสานงาน
面接では、同僚と強調できるかをチェックされる。
26(ナ形)肝心なかんじんなหัวใจสำคัญそこが肝心なところだ。
27(名、副)精一杯せいいっぱいการทำเต็มความสามารถ精一杯やってみなさい。
28(名)アピール「する」การบอกข้อดี (ให้อีกฝ่ายสนใจ)
面接で上手に自分をアピールできるか心配だ。
29(名)自己アピールじこアピールการบอกข้อดีีตัวเอง自己アピールを書いてください。
30(名)対応「する」たいおう「する」การรัับมือ面接の質問に対応する。
31(名)合同「する」ごうどう「する」การรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว
いろいろな企業の合同説明会に参加した。
32(イ形)望ましいのぞましいเป็นที่คาดหวัง,เป็นที่ต้องการ
この会社では語学のできる人が望ましいそうだ。
33(イ形)好ましいこのましいน่าพอใจ พึงประสงค์好ましい仕事
34(名、ナ形)公平こうへいยุติธรรม公平に見れば、彼は有能だ。
35(副)せめてอย่างน้อย
せめて、一社だけでも内定がほしい。
36(動)受け取るうけとるรับ応答を受け取る。
37(名)内定「する」ないてい「する」การได้บรรจุเข้าทำงาน三つの会社から内定をもらった。
38(名)辞退「する」じたい「する」การปฏิเสธ私はその仕事を辞退したい。
39(名)契約「する」けいやく「する」การสัญญา私は1年契約で働いた。
40(名)入社「する」にゅうしゃ「する」การเข้าทำงานในบริษัท
本日、会社に新入社員が入社しました
41(動)心得るこころえるตระหนัก
社会人と学生との違いを心得ておく。
42(名)社会人しゃかいじんคนทำงาน
先輩から社会人としての心得を教わる。
43(名)自覚「する」じかく「する」การสำนึก การตระหนักรู้
就職後は社会人としての自覚を持とう。
44(名)自覚症状じかくしょうじょうอาการของโรคที่ผู้ป่วยรูู้สึกได้เอง自覚症状がある。
45(副)いよいよในที่สุดいよいよ、春から社会人だ。
หมวดที่ 2 บริษัท (会社)
46(名)大企業だいきぎょうบริษัทขนาดใหญ่
日本の企業のうち、大企業は0.3パーセントだ。
47(名)中小企業ちゅうしょうきぎょうบริิษัทขนาดกลางและขนาดย่อม中小企業の革新
48(名)一流企業いちりゅうきぎょうบริษัทชั้นนำその会社は一流企業です。
49(名)大手おおてบริษัทใหญ่A社は大手で、有名な会社です。
50(名)代表「する」だいひょう「する」การเป็นตัวแทน代表を送る
51(名)民間みんかんภาคเอกชน民間の企業で働きたい。
52(名)組織そしきองค์กร
大企業は多くの組織で構成されている。
53(名)従業員じゅうぎょういんพนักงาน従業員求む 《広告》.
54(名)新入社員しんにゅうしゃいんพนัักงานใหม่新入社員を採用する
55(名)新入生しんにゅうせいนักเรียนนักศึกษาใหม่私は新入生です。
56(名)派遣社員はけんしゃいんพนักงานชั่วคราว
会社は私を派遣社員として採用した
57(名)派遣会社はけんかいしゃบริษัทนายหน้าจัดหาพนักงาน今日私は派遣会社へ行きました。
58(名)オーナーเจ้าของお店のオーナーはタイ人です。
59(名)重役じゅうやくผู้บริหาร重役を引退する。
60(名)役員やくいんผู้บริหาร私は役員になった。
61(名)オフィスออฟฟิศ สำนักงานオフィスが郊外に移転した。
62(名)支給「する」しきゅう「する」การจ่าย給料が月末に支給される。
63(名)支給額しきゅうがくค่าตอบแทน
年金の支給額はスライド制によって決まる。
64(名)出世「する」しゅっせ「する」การประสบความสำเร็จในชีวิต出世して、社長になりたい。
65(名)昇進「する」しょうしん「する」การเลื่อนตำแหน่ง課長が部長に昇進した。
66(名)転勤「する」てんきん「する」การย้ายสาขาที่ทำงานうちの会社は転勤が多い。
67(名)赴任「する」ふにん「する」การรับตำแหน่ง彼は11月から日本に赴任した。
68(名)有給休暇ゆうきゅうきゅうかวันหยุดแบบได้รับค่าตอบแทน今、有給休暇中だ。
69(名)有給ゆうきゅうวันหยุดแบบได้รับค่าตอบแทน一週間の有給休暇をください。
70(名)単身赴任「する」たんしんふにん「する」การเดินทางไปรับตำแหน่งโดยไม่พาครอบครัวไปด้วย彼女は単身赴任をしています。
71(名)人事じんじ(งาน) บุลคลある日、人事の担当者に
72(名)人材じんざいบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ彼は会社にとって重要な人材だ。
73(名)人手ひとでกำลังคน機会は多くの人手を省く。
74(名)人手不足ひとでぶそくการขาดกำลังคน我々は今人手不足だ。
75(名)モニターการตรวจสอบ
お店や商品のモニターをして、ポイントをもらった。
76(名)業績ぎょうせきผลประกอบการ日本の企業業績は改善した。
77(名)資本しほんทรัพยากรอันมีค่า ทุน健康が彼の資本だ。
78(名)資本金しほんきんเงินลงทุน
その会社は資本金10万ドルで出発した。
79(名)方針ほうしんนโยบาย彼は新方針を採用した。
80(名)我々われわれพวกเราこれが我々の方針だ。
81(名)製品せいひんผลิตภัณฑ์その製品は値段が高い。
82(名)売れ行きうれいきสภาพคล่องในการขาย
この商品は売れ行きがいいそうだ。
83(名)売り上げうりあげยอดขาย
商品がヒットして、売り上げが伸びた。
84(名)コストต้นทุน
この製品には予想以上にコストがかかりそうだ。
85(動)果たすはたすทำให้เสร็จสิ้น ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสมบูรณ์
大きな仕事が終わり、責任を果たした。
86(動)得るえるได้รับ
上司の許可を得て、休暇を取った。
87(動)認めるみとめるยอมรับ上司は部下の休暇を認めた。
หมวดที่ 3 งาน 仕事
88(名)ビジネスธุรกิจ
日本でビジネスチャンスをつかみたい。
89(名)ビジネスマンนักธุรกิจ父はビジネスマンです。
90(動)就くつくเข้าทำงาน
いい仕事に就くのは難しくなりつつあるようだ。
91(名)生きがいいきがいคุณค่าของชีวิต生きがいがある
92(名)やりがいความรู้สึกคุ้มค่าที่จะทำ楽しくてやりがいがある。
93(動)抱くいだくกอด夢を抱いて、日本で働いている。
94(名)打ち合わせ「する」うちあわせ「する」การประชุม今日の打ち合わせは何時ですか。
95(動)打ち合わせるうちあわせるประชุม
私たちは今後のビジネスについて打ち合わせる。
96(名)会合かいごうการประชุุม私は会合に出席します。
97(名)アポイントการนัดหมายアポイントを取る。
98(名)アポการนัดหมาย
伊藤さんにアポ取っておいてくれる。
99(名)アポなしไม่มีการนัดหมาย
100(名)応対「する」おうたい「する」การตอบรับ客と応対すること。
101(名)応接「する」おうせつ「する」การต้อนรับ客に応接する。
102(名)伝言「する」でんごん「する」การฝากข้อความ伝言を残す。
103(副)改めてあらためてอีกครั้ง改めて設定する。
104(副)じかにโดยตรง彼にじかに会った。
105(名)プロジェクトโครงการ
大きなプロジェクトが、もうすぐ始まる。
106(名)意図「する」いと「する」ความตั้งใจ
私は彼の意図を誤解していたちうことが、だんだん分かってきた。
107(ナ形)新たなあらたなใหม่新たな時代。
108(動)組むくむเข้าร่วม ร่วมมือกัน
あの日立さんとNECさんが手を組むなんて、時代が変わった。
109(名)取引「する」とりひき「する」การติดต่อธุรกิจ彼はその会社と取引を始めた。
110(名)取引先とりひきさきบริษัทคู่ค้า私たちは取引先を探しています。
111(名)クライアントลูกค้า
ひだ課長が、太鼓判を押した企画書ならクライアントも一発OKだろう。
112(名)依頼「する」いらい「する」การขอร้อง私は彼の依頼でそうしたのです。
113(名)任せるまかせるมอบหมาย次のプロジェクトを任された。
114(動)引き受けるひきうけるรับ (ภาระหน้าที่)仕事の依頼を引き受けた。
115(動)こなすจัดการ
彼女はいつもスマートに仕事をこなす。
116(名)成果せいかผลสำเร็จ成果を上げる。
117(名)達成「する」たっせい「する」การประสบความสำเร็จ目的を達成する。
118(名)作業「する」さぎょう「する」การทำงาน田中さんは明日作業できない?
119(名)保留「する」ほりゅう「する」การพักไว้ก่อนこの判断は保留させてください。
120(動)やり直すやりなおすทำใหม่新しくやり直す。
121(名)けんเรื่องその件は検討中だ。
122(名)件名けんめいชื่อเรื่องメールの件名を考えて。
123(名)急用きゅうようธุุระด่วน急用がある。
124(名、副)至急しきゅうด่วน โดยด่วน至急お返事いただけませんか。
125(名)手順てじゅんขั้นตอน手順を説明していただけますか。
126(名)移動「する」いどう「する」การย้าย การเคลื่อนที่
今移動中なので、あとで連絡します。
127(名)大工だいくช่างไม้彼の職業は大工です。
128(名)ガードマンพนักงานรักษาความปลอดภัย彼はこのビルのガードマンだ。
หมวดที่ 4 การลาออกจากงาน การเปลี่ยนงาน 退職、転職
129(名)退職「する」たいしょく「する」การลาออก来月で今の会社を退職する。
130(動)辞めるやめるลาออก会社を辞める。
131(名)退職届たいしょくとどけจดหมายลาออก
あなたは退職届の提出をお願いします。
132(名)退職金たいしょくきんเงินที่ได้รับตอนลาออก退職金の資格がある。
133(名)定年退職「する」ていねんたいしょく「する」การออกจากงานเพราะเกษียณ定年退職は廃止されるべきだ。
134(名)転職「する」てんしょく「する」การเปลี่ยนงาน私は転職しました。
135(慣)首になるくびになるถูกไล่ออก
もう、一度間違いをしたら、彼は首になるだろう。
136(名)リストラ「する」การเลิกจาก (เรื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร)田中さんはリストラされた。
137(名)独立「する」どくりつ「する」การแยกตัวออกมาเป็นอิสระ
いつか独立して、自分の会社を持ちたい。
138(副)着々「と」ちゃくちゃく「と」มั่นคง着々と進む。
139(名、ナ形)フリーอิสระ ฟรี今はフリーで仕事をしてる。
140(名)フリーダイヤルบริการโทรฟรี
商品に関するお問い合わせは、フリーダイヤルをご利用ください。
141(名)不平ふへいความไม่พอใจ不平を言うな.
142(名)不平不満ふへいふまんความไม่พอใจよく不平不満を言う人。
143(名、ナ形)満足「な/する」まんぞく「な/する」ความพอใจ私は満足した。
144(名)自己満足じこまんぞくความพอใจในตัวเอง少なくとも自己満足のね。
145(名)辛抱「する」しんぼう「する」ความอดทน
あと3年は、この会社で辛抱するつもりだ。
146(名)辛抱強いしんぼうづよいความอดทนสูง彼は辛抱強い。
147(副)ぐっとเต็มที่
嫌なことがあっても、辞めずにぐっと我慢する。
148(動)負うおうแบก (ภาระ)
彼は仕事のミスの責任を負って、退職した。
149(動)溶け込むとけこむปรับตัวเข้ากันได้
会社の雰囲気の溶け込めず、転職した。
150(慣)やむを得ずやむをえずเลี่ยงไม่ได้
私はやむを得ずその計画をやめた。
151(動)立ち上げるたちあげるเริ่ม (ธุรกิจ) , เปิด (เครื่อง)工場を立ち上げる。
152(動)試みるこころみるลองทำ来年、独立を試みるつもりだ。
153(名)専念「する」せんねん「する」การทุ่มเท彼は医学に専念した。
154(動)悔やむくやむเสียใจ彼は自身の言葉を悔やむだろう。
155(動)後悔するこうかいするเสีียใจそのことを後悔する。
156(動)見送るみおくるเลื่อนออกไป , ส่ง行く人を見送る。
157(動)逃すのがすพลาด機会を逃す。
158動)重なるかさなるซ้ำซ้อน
仕事でミスが重なり、自身を失った。
159(動)引き止めるひきとめるยับยั้ง遅らせる、または引き止める。
160(名、ナ形)特殊「な」とくしゅ「な」พิเศษ
この仕事には特殊な能力が必要だ。
161(名)身の回りみのまわりข้าวของส่วนตัวこれはみんな身の回り品ですか。
162(名)状況じょうきょうสภาพการณ์今は難しい状況です。
163(名)情況じょうきょうสถานการณ์情況を視察する。

 

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th