Login Register
Hotline: 02-626-5999

ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา Japanese Human Resources Management

 

หลังจากได้มีการร่วมมือกันระหว่าง FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น(TNI)  ทางด้านการศึกษา โดยทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) อยู่เสมอ

จึงได้มีการมอบตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ ให้แก่ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางบริษัท และเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) ของทางสถาบันต่อไป

 

Leave your thoughts

Search Job

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th