Login Register
Hotline: 02-626-5999

ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา Japanese Human Resources Management

 

หลังจากได้มีการร่วมมือกันระหว่าง FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น(TNI)  ทางด้านการศึกษา โดยทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) อยู่เสมอ

จึงได้มีการมอบตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ ให้แก่ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางบริษัท และเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) ของทางสถาบันต่อไป

 

Leave your thoughts

Contact Us

JobMonster Inc.
54/29 West 21st Street, New York, 10010, USA
contact@jobmonster.com
http://jobmonster.com