Login Register
Hotline: 02-626-5999

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) ในกลุ่มบริษัทในเครือ เอฟ ดี ไอ ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

FDI Recruitment (Thailand) บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

2 มีนาคม 2561 – บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) (FDI Recruitment (Thailand)) ในกลุ่มบริษัทในเครือ FDI Group เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัทจัดหางาน เอฟดี ไอ (ประเทศไทย) กับ  บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในนามของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ณ อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น และเครือสหพัฒน์ฯ

ในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ FDI Group และยังได้รับเกียรติจากคุณศิริกุล ธนสารศิลป์ ผู้บริหารจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ร่วมลงนาม โดยวัตถุประสงค์ในการจับมือร่วมกันครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาญี่ปุ่น และ จัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าทำงานในองค์กรหรือบริษัทญี่ปุ่น โดยผ่านทางบริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) (FDI Recruitment (Thailand)) พร้อมทั้งส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับกับตลาดภาคแรงงานที่ยังต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ยังได้ร่วมพูดคุยด้านเจตนารมณ์ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญที่ดีต่อไปกับประเทศชาติของเรา

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th