Login Register
Hotline: 02-626-5999

 FDI Recruitment แนะแนวน้องๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทีมงาน FDI Recruitment ได้รับเกียรติ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าสัมมนาน้องๆ ในการเตรียมตัวสู่การทำงาน เพื่อช่วยเตรียมพร้อมน้องๆ ในการจัดทำ Resume และในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าเป็นการวางตัวในการสัมภาษณ์งาน ควรทำอย่างไร และยังมีและแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานจากทีมงาน กิจกรรมดำเนินในภาคเช้า ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ ทดลองสัมภาษณ์งานจริงกับทีมงานอีกด้วย

 

กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆ เพราะจะช่วยให้น้องๆ มีการเตรียมพร้อม และเตรียมตัวก่อนออกไปเจอบริษัทและการทำงานจริงๆ

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Search Job

Job Location

FDI Recruitment (Thailand) Company Limited is licensed by the Department of Employment. Ministry of Labour To be a business operator Recruitment for job seekers in the country By obtaining a domestic employment license (Jor. 3 form) No. Nor. 1261/2554

Contact FDI Recruitment

Address: 246 Times Square Building, Room No. 16-03,04, Floor 16, Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District
Bangkok 10110

Phone: +66 (0) 2626-5999
Fax: +66 (0) 2626-5907

Email: infojob@fdirecruit.co.th