Login Register
Hotline: 02-626-5999

ผจก.วิศวและปั้นจั่น / exp.3-5y อายุ 35 ขึ้นไป/ ภูเก็ต/ 35-60K (S) 396 views1 application

Job Description

 1. บริหารควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. วางแผนการทำงานและส่งแผนให้ลูกค้า
 3. ดูแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระแบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆของบริษัทและลูกค้า
 4. ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ
 5. จัดทำเอกสาร Payment สรุปงานแต่ละครั้ง
 6. ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Requirements

 1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี หริอปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
 6. มีความรู้ระแบบคุณภาพ ISO
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 8. บุคลิกภาพดี
 9. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, MS office, MS Project, Adobe Acrobat

How To Apply

 • Submit to email: infojob@fdirecruit.co.th
 • Click ‘apply button’ at the end of Job position detail.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th