Login Register
Hotline: 02-626-5999

Business Development Mgr. / HVAC,Refrigeration/ ตลิ่งชัน/ 40K (K) 584 views

Job Expired

Job Description

 1. ศึกษาความต้องการของตลาด RHVAC พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัท
 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย
 3. ร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Expro หรือ Event ต่างๆ
 4. เข้าร่วมงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ
 5. วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 6. ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า และนำจำหน่าย เสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร
 7. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ SWOT และหาแนวทาง
 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

Job Requirements

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 26 – 32 ปี
 2. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็น และปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ HVAC หรือ Refrigeration 3 – 5 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint, Excel, Word ได้ดี
 5. ภาษาอังกฤษ ต้องสามารถสื่อสารได้ในระดับ – ดี อ่าน/เขียนในระดับ – ดี
 6. มีรถยนต์ และเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 7. หากสื่อสารได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • โครงการงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช สาคลอด งานศพ

How To Apply

 • Submit to email: infojob@fdirecruit.co.th
 • Click ‘apply button’ at the end of Job position detail.

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th