Login Register
Hotline: 02-626-5999

Project Manager/Real Estate Condo High Rise มีใบ กว/BTS Chidlom/45-50K (N) 416 views

Job Expired

Job Description

 1. วางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างาน ปรับปรุงและพัฒนางานก่อสร้าง งานพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ควบคุมการจัดทำ จัดส่ง และติดตามงบประมาณโครงการ
 4. ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตามนโยบายบริษัทฯ
 5. วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเทคนิคการก่อสร้าง และการบริการ
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 7. ประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการเบิกงวด
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Requirements

 1. ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขั้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (มีใบอนุญาต ก.ว.)
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีทัศนคติที่ดี, Proactive
 5. สามารถปฏิบัติงานที่โครงการของบริษัทฯได้
 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สัญญาจ้างปีต่อปี / มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

How To Apply

 • Submit to email: infojob@fdirecruit.co.th
 • Click ‘apply button’ at the end of Job position detail.

Contact

 • ส่งเรซูเม่ : nattanit@fdirecruit.co.th
 • สอบถาม : 093646 6593

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Search Job

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th