Login Register
Hotline: 02-626-5999

Transportation & Logistics / หลักสี่ / 50-70K (V) 177 views

Job Description

 1. ควบคุมดูแล บริหารจัดการยานยนต์และขนส่งให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และดูแลการรับและจ่ายงานขนส่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้า
 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขับรถ ขั้นตอนการทำงาน กฏระเบียบข้อบังคับของการขนส่งทางบก
 3. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุหรือการเกิดเหตุข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง และ ผู้รับจ้าง
 4. วางแผน ควบคุม จัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
 5. วิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนจัดเตรียมรถขนส่ง เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ พนักงานลำเลียงให้เพียงพอต่อความต้องการ
 6. ควบคุมดูแลผู้รับจ้างให้ดูแลรักษายานยนต์ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 7. บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน Logistics และบริหารเส้นทาง (Route Optimization) ให้สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน
 8. ประสานงาน และ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในการให้บริการตามข้อกำหนดและสัญญาการให้บริการ
 9. บริหารจัดการเรื่องงานซ่อมบำรุงยานยนต์ สรุปรายงานการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา
 10. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของงานด้านการขนส่ง, โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ การสร้างทีมงานและเพิ่มความรู้และทักษะ รวมทั้งประสานและร่วมมือกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ควบคุม ดูแล และประสานงานกับฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ และ ร่วมในการสอบสวนกรณีพบ ข้อร้องเรียน สอบสวน สินค้าเสียหาย จากการจัดเก็บ ขนส่ง เพื่อการป้องกันการชดใช้ต่อไป
 12. ควบคุมการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารหมายเลข 1 เอกสารการวางบิล เงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน ลูกจ้างและผู้รับจ้าง
 13. ร่วมวางแผนเส้นทางการเดินรถในส่วนของขั้นตอนการจัดส่งและรับสินค้า

Job Requirements

 1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขา Logistics and Supply chain management
 3. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง / สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 4. ความสามารถอื่น ๆ มีความรู้เรื่อง TMS/ OMS MS Offices และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

How To Apply

 • Submit to email: infojob@fdirecruit.co.th
 • Click ‘apply button’ at the end of Job position detail.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Leave your thoughts

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th