สถานที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทํารายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย -ตรวจวัด เเละประเมินสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง -อบรมให้คว...
25,000

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน