ข่าวสาร กิจกรรม
หัวหน้างาน

7 ทักษะสำคัญที่ หัวหน้างาน ยุคใหม่ต้องมี

Recruiter

3 กรกฎาคม 2024

ในยุคปัจจุบัน โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บทบาทของ หัวหน้างาน ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน หัวหน้างานยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย มากกว่าแค่การสั่งงานและควบคุมดูแลลูกน้อง แต่ต้องเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทีม และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ในบทความนี้ FDI Recruitment จะมาแนะนำ 7 ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ดังนี้

1.ทักษะการสื่อสาร

หัวหน้างาน ที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟัง เขียน และภาษากาย สามารถสื่อสาร เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายขององค์กรให้ลูกน้องเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของลูกน้องอย่างตั้งใจ  และสามารถสื่อสารข้อเสนอแนะและคำติชมได้อย่างสร้างสรรค์

 • การสื่อสารแบบสองทาง: หัวหน้างานควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกน้อง สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์หรือภาษาที่สับสน
 • การสื่อสารแบบมีวัตถุประสงค์: กำหนดเป้าหมายของการสื่อสารแต่ละครั้ง เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เตรียมเนื้อหาและข้อมูลให้พร้อม และวัดผลลัพธ์ของการสื่อสาร
 • การสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจ: สื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรให้ลูกน้องเข้าใจ อธิบายความสำคัญของงานที่มอบหมาย ให้คำชมและกำลังใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • การสื่อสารที่ช่วยแก้ปัญหา: รับฟังปัญหาของลูกน้องอย่างตั้งใจ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข และติดตามผลการแก้ไข

หัวหน้างาน

2.ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

หัวหน้างานต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ คิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจอย่างรอบคอบ

 • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น และมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์
 • การระบุปัญหาและสาเหตุ: ระบุปัญหาที่แท้จริง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างลึกซึ้ง แยกแยะระหว่างสาเหตุหลักและสาเหตุรอง
 • การคิดหาวิธีแก้ปัญหา: คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ประเมินผลของวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธี เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และวางแผนการแก้ไขอย่างละเอียด
 • การตัดสินใจและลงมือ: ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติตามแผนการแก้ไข ติดตามผลและประเมินผลลัพธ์

3.ทักษะการตัดสินใจ

หัวหน้างานต้องกล้าตัดสินใจ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนการตัดสินใจได้เมื่อจำเป็น

 • การรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การระบุทางเลือก: ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด ประเมินผลของทางเลือกแต่ละทางเลือก และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยงของทางเลือกแต่ละทางเลือก เตรียมแผนสำรองสำหรับกรณีที่เกิดปัญหา
 • การตัดสินใจ: ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนการตัดสินใจได้เมื่อจำเป็น

 

4.ทักษะการบริหารจัดการ

หัวหน้างานต้องสามารถวางแผนงาน จัดสรรทรัพยากร มอบหมายงาน ติดตามผล และประเมินผล จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในทีม  และสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การวางแผนงาน: กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของงาน แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ กำหนดระยะเวลา ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบ
 • การจัดสรรทรัพยากร: จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อการทำงาน
 • การมอบหมายงาน: มอบหมายงานให้ลูกน้องแต่ละคนตามความสามารถและประสบการณ์ อธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมายและ deadline และติดตามผลการทำงาน
 • การติดตามผล: ติดตามความคืบหน้าของงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับแผนการทำงานเมื่อจำเป็น
 • การประเมินผล: ประเมินผลลัพธ์ของงาน ให้คำชมและกำลังใจ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

หัวหน้างาน

5.ทักษะความเป็นผู้นำ

หัวหน้างานต้องเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ สามารถสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมให้กับทีม กระตุ้นให้ลูกน้องทำงานอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาทักษะและศักยภาพของลูกน้อง  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง

 • การสร้างวิสัยทัศน์: กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของทีม สื่อสารวิสัยทัศน์ให้ลูกน้องเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างแรงจูงใจ: กระตุ้นให้ลูกน้องทำงานอย่างมีส่วนร่วม มอบหมายงานที่ท้าทาย ให้โอกาสลูกน้องได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ให้คำชมและกำลังใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • การพัฒนาลูกน้อง: สนับสนุนให้ลูกน้องได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ให้คำปรึกษาและแนะนำ มอบหมายงานที่ท้าทาย และให้โอกาสลูกน้องได้แสดงศักยภาพ
 • การเป็นแบบอย่างที่ดี: ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อง

6.ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

หัวหน้างานต้องคิดนอกกรอบ มองหาแนวทางใหม่ๆ คิดหาวิธีการทำงานที่แตกต่าง  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • การคิดนอกกรอบ: มองหาแนวทางใหม่ๆ คิดหาวิธีการทำงานที่แตกต่าง กล้าที่จะเสี่ยง และพร้อมที่จะปรับตัว
 • การคิดสร้างสรรค์: คิดไอเดียใหม่ๆ หาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใคร พัฒนางานและบริการใหม่ๆ และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร
 • การคิดเชิงบวก: มองโลกในแง่ดี คิดหาวิธีแก้ปัญหา มองหาโอกาสจากอุปสรรค และสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อง

7.ทักษะด้านEQ 

หัวหน้างานต้องเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เข้าอกเข้าใจปัญหาและความรู้สึกของลูกน้อง สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง  และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การเข้าใจตนเอง: เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตนเอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของตนเอง
 • การจัดการอารมณ์: ควบคุมอารมณ์ของตนเอง รับมือกับความเครียด และจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • การเข้าใจผู้อื่น: เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของผู้อื่น มองโลกผ่านมุมมองของผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • การสื่อสารอย่างมีอารมณ์: สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และใช้น้ำเสียงและภาษากายที่เหมาะสม
 • การสร้างแรงจูงใจ: กระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานอย่างมีส่วนร่วม มอบหมายงานที่ท้าทาย ให้โอกาสผู้อื่นได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ให้คำชมและกำลังใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

หัวหน้างาน

นอกจาก 7 ทักษะสำคัญที่กล่าวมาแล้ว หัวหน้างานยุคใหม่ยังควรพัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการบริหารความเสี่ยง การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่หากมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จและนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน