ข่าวสาร กิจกรรม
ตำแหน่งบัญชี

เจาะลึก ตำแหน่งบัญชี หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงินเดือน

FDI Recruitment

2 กรกฎาคม 2024

ตำแหน่งบัญชี หนึ่งในกำลังสำคัญของบริษัทที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงงานเอกสารที่น่าเบื่อ แต่แท้จริงแล้วงานบัญชีมีความท้าทายและหลากหลายมากกว่าที่คิด บทความนี้ FDI Recruitment จะพาทุกคนไปเจาะลึก ตำแหน่งบัญชี หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงินเดือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพนี้

ตำแหน่งบัญชี

หน้าที่หลักของนักบัญชี

โดยทั่วไปแล้ว นักบัญชีจะมีหน้าที่หลักดังนี้

บันทึกข้อมูลทางการเงิน: เก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย ซื้อขาย สินค้าคงคลัง ฯลฯ ลงในระบบบัญชี

 • บันทึกรายการธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท เช่น ซื้อขาย สินค้าคงคลัง เงินเดือน ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ลงในระบบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 • ใช้ระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เช่น ระบบบัญชีคู่ ระบบบัญชีต้นทุน ฯลฯ
 • เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน: แปลผลข้อมูลทางการเงินที่บันทึกไว้ นำเสนอในรูปแบบของงบการเงิน รายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และตัดสินใจ

 • แปลผลข้อมูลทางการเงินที่บันทึกไว้ จัดทำงบการเงิน รายงานต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินสถานะทางการเงิน และติดตามความเสี่ยงทางการเงิน
 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี: เตรียมเอกสารและยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 • เตรียมเอกสาร คำนวณภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
 • ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภาษี กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหา

ควบคุมระบบบัญชี: ดูแลระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความผิดพลาดและการทุจริต

 • กำหนดและควบคุมระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงระบบบัญชีให้อยู่เสมอ

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน: ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทุน การระดมทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ
 • ศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งบัญชี

เงินเดือนของนักบัญชี

เงินเดือนของตำแหน่งบัญชีจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประเภทของธุรกิจ และขนาดของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว เงินเดือนเริ่มต้นของนักบัญชีที่เพิ่งจบใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท เมื่อมีประสบการณ์ เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยตำแหน่งบัญชีที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี อาจจะมีเงินเดือนอยู่ที่ 30,000 – 50,000 บาท และนักบัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจจะมีเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

 

โอกาสก้าวหน้าในสายงานบัญชี

1.ความก้าวหน้า:

เลื่อนตำแหน่ง: จากนักบัญชีสู่หัวหน้างานบัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ เติบโตภายในองค์กร สั่งสมประสบการณ์ ต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพ รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น ท้าทายความสามารถ และมีรายได้ที่สูงขึ้น

เปลี่ยนสายงาน: ต่อยอดทักษะและความรู้ที่มี ขยายขอบเขตการทำงาน สู่สายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน การลงทุน การวิเคราะห์การเงิน การตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ นำความรู้ด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในงานใหม่ เผชิญกับความท้าทายที่แตกต่าง และมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประกอบอาชีพอิสระ: เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ บริหารเวลา ทำงานอย่างอิสระ เลือกงานที่ชอบ รับผิดชอบต่อตัวเอง สร้างรายได้ไม่จำกัด และเป็นนายของตัวเอง

2.ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

ประสบการณ์: สะสมประสบการณ์การทำงาน ฝึกฝนทักษะ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาความเชี่ยวชาญ สร้างผลงาน และเป็นที่ยอมรับในสายงาน

ทักษะ: พัฒนาทักษะที่จำเป็น ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เช่น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้โปรแกรมบัญชี จริยธรรม ความรับผิดชอบ ฯลฯ

ความรู้: ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ติดตามข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชี

เครือข่าย: สร้างความสัมพันธ์ ขยายเครือข่าย รู้จักผู้คนในวงการ เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โอกาส และสร้างโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ตำแหน่งบัญชี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งบัญชีมีดังนี้

ทักษะด้านคณิตศาสตร์: นักบัญชีต้องมีความคุ้นเคยกับตัวเลข สามารถคิดเลขเร็ว คำนวณได้แม่นยำ

ทักษะด้านการวิเคราะห์: นักบัญชีต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน แปลผลข้อมูล และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะด้านการสื่อสาร: นักบัญชีต้องสามารถสื่อสารข้อมูลทางการเงินให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: นักบัญชีต้องมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมบัญชีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะด้านกฎหมาย: นักบัญชีต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

หากใครสนใจอยากประกอบอาชีพนี้จริง ๆ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น ฝึกฝนประสบการณ์  และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รับรองว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในสายงานบัญชีได้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน