ข่าวสาร กิจกรรม

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว

admin

20 สิงหาคม 2021

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว

 

Human Resources (HR) หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นฝ่ายที่ต้องทำงานเอกสาร สรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้ว HR มีหน้าที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแล สรรหา คัดเลือกบุคลากร ดูแลเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อจะให้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคิดวางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

 

งานของ HR ในปัจจุบัน :

Planning

การวางแผนกำลังคน กลยุทธ์ โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างไร จำนวนเท่าไร ด้วยวิธีการใด เมื่อรับพนักงานเข้ามาแล้ว จะวางแผนการพัฒนาพนักงานนั้นไปในทิศทางใด รวมถึงการกำหนดระเบียบ และนโยบายต่างๆ อีกด้วย

 

Recruitment

การสรรหาพนักงาน หมายถึง กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการ

HR ของบริษัทที่ทำหน้าที่นี้ จะต้องทราบความต้องการของบริษัทว่าต้องการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งงานใดบ้าง ต้องการรับเพิ่มในอัตราเท่าไร ควรรับเข้ามาทำงานให้ได้ภายในช่วงเวลาไหน รวมถึงต้องทราบคุณสมบัตรของพนักงานที่ต้องการรับเข้ามาทำงานในเบื้องต้นด้วย เพื่อที่จะได้สามารถหาช่องทางการลงประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสม และมีข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบ และ/หรือทำการสัมภาษณ์

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวกการคัดเลือกทั้งหมดแล้วจึงทำการแจ้งผล พร้อมพูดคุยสรุปรายละเอียดข้อตกลงในการรับเข้าทำงานให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันอีกครั้งก่อนการเริ่มงานจริง หลังจากนั้นจึงทำการปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าเมื่อเข้าทำงาน

 

System & Program

งานเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อาจใช้ระบบ หรือโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา การเข้างาน-ออกงาน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เงินเดือนของพนักงาน นอกจากนี้หาก HR มีทักษะในการใช้ระบบ และ/หรือโปรแกรมได้อย่างชำนาญ รวมถึงบริษัทใช้ระบบ และ/หรือโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ก็จะสามารถทุ่นเวลาในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้

 

Training and Development

การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้น เสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อตัวบริษัท

วิธีการพัฒนาพนักงานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

  • On Job Training (OJT)
  • การฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาทั้งแบบภายใน และภายนอกบริษัท
  • การสอนงาน โดยหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน
  • การให้คำปรึกษา
  • การโยกย้ายสับเปลี่ยนฝ่ายในการทำงาน (Job Rotation)

 

Performance and Reward Management

การประเมินผลงาน และให้รางวัล ในส่วนนี้ทาง HR จะต้องประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอต่อผู้บริหาร

การประเมินผลผลพนักงานรายบุคคลนี้ จัดทำเพื่อวางแผนในการให้รางวัลแก่พนักงาน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

 

Talent Management

นอกเหนือจากการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท และการพัฒนาให้พนักงานภายในบริษัทความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้นแล้ว หน้าที่ที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งของ HR ก็คือ การรักษาพนักงานเหล่านั้นให้ยังคงอยู่กับบริษัทต่อไป เพื่อลดอัตรการสูญเสียทั้งงบประมาณ และบุคลากร

ในบางสถานการณ์บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลดจำนวนพนักงาน หรือลดเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงาน ทาง HR และทางหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทจะต้องสามารถระบุได้ว่าควรให้ความสำคัญกับการรักษาใครไว้กับบริษัทมาก-น้อยกว่ากัน เนื่องจากไม่ว่าอย่างไรก็ตามพนักงานก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะพนักงานคนไหนที่ได้รับข้อเสนอที่ดีมากกว่า ก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะขอลาออกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น HR จึงควรที่จะมีทักษะในการพูดสื่อสาร โน้มน้าวจูงใจ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทให้น้อยที่สุด

 

Succession and Career Planning

การวางแผนก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อป้องกันตำแหน่งว่างภายในองค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพตามความสนใจของพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในองค์กร ซึ่งเป็นการจูงใจให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป

Labour Relations

สามารถแบ่งหน้าที่ด้านนี้ได้เป็น 2 อย่างหลักๆ คือ

 1. งานด้านระเบียบวินัย และกฎหมายแรงงาน
  • องค์กรต้องมีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การทำงานภายบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การสื่อสารข้อมูลข้างต้นนี้ให้พนักงานรับทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน เป็นหน้าที่ของ HR
  • หากพนักงานกระทำผิด ต้องเรียกมาตักเตือน และลงโทษตามความผิดที่ก่อ ซึ่งการดูแลงานในส่วนนี้ต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการพูดคุยเพื่อให้ไม่เกิดข้อพิพาทขึ้น หรือหากเกิดก็ให้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด
 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ
  • เหตุผลที่มีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทก็เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พนักงานกับพนักงาน และ พนักงานกับบริษัท
  • ตัวอย่างกิจกรรมที่เรามักพบ เช่น งานกีฬา, งานเลี้ยงสังสรรค์, การจัดกิจกรรมภายนอกบริษัท เป็นต้น

 


งานของ HR มีหลากหลายหน้าที่ (สายงาน) แต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการทำงานเพื่อทำให้บริษัทพัฒนาไปในทางที่ดี และยังเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของตัวพนักงานด้วย เพราะหากมีพนักงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานก็จะส่งผลดีต่อบริษัท ดังนั้น HR จึงควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานยังคงอยู่กับบริษัท และส่งเสริมทักษะการทำงานด้านต่างๆ ของพนักงาน

 

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน