ตำแหน่งงาน

Accounting & Finance manager/ Hospital / Trang Province / 50Kup (O)

24 พฤษภาคม 2024

Accounting & Finance Manager/ Hospital / Trang Province ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับ CEO และ CFO

รายละเอียดงาน
เงินเดือน :
50,000
Job Description

1.ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับ CEO และ CFO

2.จัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบ ได้แก่ -งบการเงินประจำปี-งบเดี่ยว(Separate) -งบการเงินประจำไตรมาส-งบเดี่ยว(Separate)

4.อนุมัติเอกสารบันทึกบัญชี เพื่อให้บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และมีเอกสารหลักฐานเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และประมวลรัษฎากร และนโยบายของบริษัท รวมถึงการอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญจ่าย เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

5.จัดทำงบการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงิน พร้อมทั้งวิเคาระห์งบการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

6.ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานประจำเดือนของกิจการ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

7.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของกระแสเงินสด เพื่อนำไปวิเคราะห์กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมของกิจการ

8.ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการวางแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อบรรลุนโยบายขององค์กร

9.ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานในเรื่องต่างๆ ภายในฝ่าย รวมถึงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนคู่ค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และปฎิบัติตามแนวทาง มาตรฐานงานบริการของฝ่าย

Job Requirement
  1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และ ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร
  2. ผ่านงานระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้น
  3. สามารถจัดทำงบการเงินเฉพาะ (Separate)
  4. สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดเฉพาะ ได้
  5. มีความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานบัญชี ความรู้การเงินการธนาคาร และกฎหมายภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ทำบัญชี สามารถเซ็นรับรองงบการเงินและแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Accounting & Finance manager/ Hospital / Trang Province / 50Kup (O)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน