ตำแหน่งงาน

Growth Marketing Manager/ MRT Samyan / 55K-60K (O)

9 กรกฎาคม 2024

วางแผนการทํา Content ออนไลน์พร้อมทั้งสามารถสร้าง Content เพื่อส่งเสริมการขายคอร์สเรียน หรือสินค้าพรเีมียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

55,000
-
60,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
55,000
-
60,000
Job Description

● วางแผนการทํา Content ออนไลน์พร้อมทั้งสามารถสร้าง Content เพื่อส่งเสริมการขายคอร์สเรียน หรือสินค้าพรเีมียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● วางแผนการทําการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการกระตุ้นยอดขาย (แคมเปญ) สําหรับสินค้าและบริการเกี่ยวกับคอร์สเรียน หรือสินค้าพรเีมียมต่าง ๆ

● กํากับดูและกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กําหนด

● วิเคราะห์ข้อมูลของกิจกรรมทางการตลาดทเี่ กิดขึ้น พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ทางการตลาดต่อไป และสามารถทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร

● ควบคุมงบประมาณสําหรับการสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้น

● ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรมทางการตลาดทั้งในองค์กร ได้แก่ ฝ่าย Graphic ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงประสานงานกับภายนอก เช่น การประสานงานกับโรงงานใน การผลิตสินค้าและบริการตามทผู้บริหารมอบหมาย

● ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

Job Requirement
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณก์ ารทํางานด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปีขึ้นไป
  3. มีความเป็น ผู้นํา สามารถบริหารทีมได้ดี
  4. มีความสามารถในการทําคอนเทนต์และมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารบน Social Media
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Growth Marketing Manager/ MRT Samyan / 55K-60K (O)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน