ตำแหน่งงาน

Organization Development Team Leader/ MRT Samyan / 50K (O)

9 กรกฎาคม 2024
 • วางแผนและดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
40,000
-
50,000
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
40,000
-
50,000
Job Description
 • วางแผนและดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมอย่างครอบคลุมสําหรับพนักงานระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ระดับผู้ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้จัดการ
 • ติดต่อประสานและส่งเอกสารให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ศึกษาแนวทางและนําเสนอแนวคิดกิจกรรมใหม่ ๆ ในการสร้าง Engagement ระหว่างพนักงาน กับองค์กรให้แก่ทีมผู้บริหาร เช่น งานเลี้ยงบริษัท งานเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีน ฯลฯ
 • ดูแล วางแผนและดําเนินกิจกรรมสร้าง Engagement ระหว่างพนักงานกับองค์กร พร้อมทั้งจัดเก็บ และรวบรวม Feedback จากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนํามาวิเคราะห์ ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วม กับสมาชิกภายในทีม
 • บริหารจัดการ กระจายงาน ดูแลให้คําปรึกษา และประสานงานการทํางานของสมาชิกภายในทีม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม
Job Requirement
 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล สาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณก์ ารทํางานด้านทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 3. หากมีประสบการณก์ ารทํางานด้าน Employee Relation จะพิจารณาเปน็ พิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม G-Suite ได้อย่างคล่องแคล่ว
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ทักษะการประสานงานและการจัดการที่ดี
 6. สามารถทํางานภายใตค้ วามกดดันและบริหารจัดการเวลาได้ดี
 7. พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และสามารถแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีความยืดหยุ่นสามารถทํางานนอกเวลาได้
 9. มีความละเอียดรอบคอบสูง
 10. มีจิตสาธารณะ มีน้ำ ใจ พร้อมช่วยเหลือและซัปพอร์ตเพื่อพนักงานด้วยหัวใจ
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Organization Development Team Leader/ MRT Samyan / 50K (O)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน