ตำแหน่งงาน

Senior Ads Optimizer/ MRT Samyan / 35K (O)

14 มิถุนายน 2024

● วางแผนการทําสื่อโฆษณาในการโปรโมทสินค้าให้เหมาะสมในช่องทางต่างๆ

● ประสานงานกับทีม Marketing เพื่อจัดทําโฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
35,000
Job Description

● วางแผนการทําสื่อโฆษณาในการโปรโมทสินค้าให้เหมาะสมในช่องทางต่างๆ

● ประสานงานกับทีม Marketing เพื่อจัดทําโฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย

● สร้างและดูแลโฆษณาบนช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Google Search, YouTube, Tiktok, Line Boardcast, X (Twitter)

● วางแผนกลุ่มเปา้หมาย และจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● วิเคราะห์ตัวชี้วัด (Metrics) ต่างๆ พร้อมให้คําแนะนําแก่ทีม เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาให้ดีขึ้น

● วิเคราะห์วัดผล และปรับปรุงงานโฆษณาได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ เช่น Keyword, Ads Text

● ควบคุมงบประมาณ และผลลัพธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

● จัดทํารายงานและให้คําแนะนํากับทีม Marketing เพื่อพัฒนาโฆษณาให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

● วางแผนการทําสื่อและโฆษณาสําหรับช่องทาง Offline

● ค้นหาสถานที่ วิเคราะห์ซื้อและวัดผลสื่อ Offline

● ดูแลและให้ความช่วยเหลือการทํางานในด้านต่างๆ แกห่ ัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม

Job Requirement
  1. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ การทําโฆษณาออนไลน์2 ปีขึ้นไป
  2. มีความรู้ความเข้าใจในการทําการตลาดบนสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Google Search, YouTube, Tiktok, Line Boardcast, X (Twitter)
  3. เข้าใจระบบการจัดการเครื่องมือสําหรับโฆษณา เช่น Facebook Business, Google AdWords, Tiktok Business, Twitter ads Manager, Line Business ID
  4. สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์
  5. มีทักษะในการวางแผนการจัดการงานและสามารถให้คําปรึกษากับทีมได้
  6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และการจัดการงานที่ดี
  7. สามารถให้ความช่วยเหลือ และแนะนําการทํางานให้กับทีมได้
Job Benefit
  • ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Senior Ads Optimizer/ MRT Samyan / 35K (O)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน