สถานที่ : ภาคกลาง

รับและยืนยันคำสั่งซื้อกับลูกค้าต่างประเทศ (อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / อเมริกา / อินเดีย / ญี่ปุ่น) ออกคำสั่งซื้อไปยังโรงงาน (ไทย / จีน) รวมถึงติดตามสถาน...
สนับสนุน QMR ในการวางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร...
ทำการปรับปรุงบัญชีแต่ละประประเภทอย่างครบถ้วนพร้อมรับรองความถูกต้อง บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ลงในโปรแกรมบัญชีอย่างถูกต้อง...
กำหนดแผนงานประจำปี ประมาณการขอดขาย รับผิดชอบเป้าหมายการขาย จัดทำงบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ บริหารจัดการทีมผู้จัดการเขตขาย...
60,000
-
80,000
วางแผนการทํา Content ออนไลน์พร้อมทั้งสามารถสร้าง Content เพื่อส่งเสริมการขายคอร์สเรียน หรือสินค้าพรเีมียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
55,000
-
60,000
วางแผนและดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...
40,000
-
50,000
Support Sales, Coordinate between Clients and another Departments. Following up on invoices and contacting the clients....
ออกคำสั่งซื้อไปยังโรงงาน (ไทย / จีน) รวมถึงติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ซัพพลายเออร์ และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได...
25,000
-
30,000
Establishing relationships with existing customers as a technical sales representative. Identifying potential customers and new sales opportunities....
วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนา/และทดสอบระบบ ที่ใช้ในโรงงาน เช่น การเชื่อมต่อเครื่องจักรผ่าน PLC และระบบ Database การเก็บข้อมูลการผลิตและประมวลผล เพื่อสนับสนุน...
20,000
-
30,000

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน